0322 456 08 51-52

spn@spnagro.com

      MİKRO ELEMENTLER E.U.

 

Mineral /Mineral Mineral Elementlerin Fonksiyonları /Functions of Mineral Elements Eksikliğinde Görülen Semptomlar /Symptoms of Mineral Deficiencies
Bakır (Cu) Elektron taşıyıcısıdır. Bazı gerekli enzimlerin yapılarında bulunur. Nitrat redüktörüdür.Electron carrier, part of certain enzymes.  Nitrate reductor. Genç yapraklar koyu yeşil,  kıvrılmış, solgun, biçimsiz  ; uç kısımlar canlı, problem gözlenmez./ Young leaves dark green, twisted, wilted, misshapen; tip remains alive.
Bor (B) Karbonhidratların translokasyonunu sağlar. / Carbohydrate translocation. Gövde ve kök apikal meristemleri zarar görür. Yapraklarda solgun görünüm ve kıvrılma. Şişkin ve renksiz kök uçları. Genç dokular daha çok etkilenir./ Death of stem and root apical meristems. Leaves twisted, pale at bases. Swollen, discolored root tips. Young tissues most affected.
Çinko (Zn) Klorofil oluşumunda, indol asetik asit üretiminde ve bazı gerekli enzimlerin yapılarında bulunur./Chlorophyll formation, indoleacetic acid production, part of certain enzymes. Yaprak boyutunda küçülme ve boğum arası mesafedekısalma. Bozunmuş yaprak kenarları. Kloroz. Yaşlı yapraklar en çok etkilenir./ Reduction in leaf size and length of internodes. Distorted leaf margins. Chlorosis. Older leaves most affected.
Demir (Fe) Sitokromlar ve ferrodoksinler için gereklidir. Bazı enzimler için aktivatör görevi görür. /Essential part of cytochromes, ferredoxin. May be activator of certain enzymes. Genç yapraklarda damarlar arası kloroz, kısa ve çok incelmiş gövde yapısı. Tomurcuklarda problem gözlenmez./ lnterveinal chlorosis of young leaves, stems short and slender. Buds remain alive.
Kalsiyum (Ca) Hücre duvarı oluşumu ve geçirgenliği için gereklidir. A-amilaz enziminin bir parçasıdır. /May be essential in synthesis and stability of middle lamella. Maintains structure and permeability of membranes. Part of a-amylase. Kök gelişiminde duraklama , sürgün ve kök uçlarının ölümü. Genç yapraklar ve sürgünler en çok etkilenir./ Inhibition of root development and death of shoot and root tips. Young leaves and shoots most affected.
 
Klor (Cl) Fotosentetik enzimleri aktive eder./Activates photosynthetic enzymes. Yapraklarda solgunluk kloroz ve nekroz. Bodur ve kalınlaşmış kök yapısı, uçlara doğru şişkinlik./ Wilted leaves, chlorosis, necrosis. Stunted, thickened roots or club-shaped roots near tips.
Magnezyum (Mg) Klorofilin yapısında bulunur. Bir çok enzimi aktive eder. Ribozomların yapılarını oluşturur./Part  of chlorophyll. Activates numerous enzymes. Maintains structure of ribosomes. Benekli ve klorotik yaprakların kırmızımsı renk alması . Yaprak uçları yukarı doğru döner.Yaşlı yapraklar en çok etkilenir./ Mottled or chlorotic leaves, may redden. Leaf tips turned upward. Older leaves most affected.
Mangan (Mn) Aminoasit oluşumunda görev alır. Bir çok enzimi aktive eder. Elektron taşıyıcı ve katalizördür./Formation of amino acids. Activates many enzymes. Electron carrier, catalyst. Genç yapraklarda kloroz, damarlar arası nekroz. En kısa damarlar yeşil kalır. Lamel membranlarında düzensizlik./ Chlorosis of young leaves, necrosis between veins; smallest veins remain green. Disorganization of lamellar membrane.
 
Molibden (Mo) Elektron taşıcıdır. Azot fiksasyonunda gereklidir./Electron carrier. Essential in nitrogen fixation. Genç yapraklarda kıvrıkma ta da kloroz ve ölüm./ Chlorosis or twisting and death of young leaves.
Nikel (Ni) Ureaz enziminin yapıtaşıdır./A constituent of just one plant enzyme, urease. Yaprak kenarlarında kloroz, prematüre yaşlanma ve tehum tutumunda azalma./ Marginal chlorosis of leaves, premature senescence, and diminished seed set.
Sülfür (S) Protein , koenzim A , tiamin ve biotin yapılarında bulunur./Part of proteins, coenzyme A, thiamine, and biotin. Genç yapraklarda kloroz gözlenir, genellikle nekroz görülmez. Damarlar yeşil iken dokular açık yeşil renklidir./ Chlorosis of young leaves, usually no necrosis. Veins remain green, tissue between light green.